Soft Tissue Tumors

Types of Benign Soft Tissue Tumors / Tumor-Like Lesions

 • Benign fibrous histiocytoma
 • Lipoma
 • Angiolipoma
 • Hibernoma
 • Fibroma
 • Calcifying aponeurotic fibroma
 • Giant cell tumor of tendon sheath
 • Granular cell tumor
 • Leiomyoma
 • Angiomas (hemangiomas)
 • Lymphangioma
 • Glomus tumor
 • Benign nerve sheath tumors (Neurilemoma, Neurofibroma), Neurofibromatosis (NF)
 • Pigmented villonodular synovitis (PVNS)
 • Synovial osteochondromatosis
 • Fibromatosis (Dupuytren's disease, Ledderhose's disease)
 • Fasciitis
 • Elastofibroma
 • Xanthoma
 • Myxoma
 • Ganglion cyst
 • Mucous cyst
 • Neuroma
 • Soft tissue chondroma (Extraskeletal chondroma)
 • Tumoral calcinosis
 • Myositis / Heterotopic ossification
 • Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation (Nora's lesion)
 • Subungual exostosis
 

Malignant Soft Tissue Tumors

 • Malignant fibrous histiocytoma (MFH)
 • Fibrosarcoma
 • Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
 • Liposarcoma
 • Leiomyosarcoma
 • Rhabdomyosarcoma
 • Angiosarcoma / Epithelioid hemangioendothelioma
 • Kaposi's sarcoma
 • Synovial sarcoma
 • Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)
 • Malignant triton tumor (MTT)
 • Clear cell sarcoma (Melanoma of soft parts)
 • Epithelioid sarcoma
 • Alveolar soft part sarcoma
 • Extraskeletal osteosarcoma
 • Extraskeletal chondrosarcoma
 • Extraskeletal Ewing's sarcoma